Direct contact of advies nodig? 072 511 74 02
072 5117 402

Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
Artikel 2 – Aanbiedingen, overeenkomst
Artikel 3 – Prijzen, tarieven
Artikel 4 – Prijs-, tariefswijzigingenArtikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Levering
Artikel 7 – Leveringstermijn
Artikel 8 – Inspectie, klachten en garantie
Artikel 9 – Inhoud en wijzigingen overeenkomstArtikel 10 – Auteursrechten, intellectueel eigendom
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Ontbinding van de overeenkomst, verzuim
Artikel 14 – Overdracht van rechten en verplichtingen
Artikel 15 – Toepassing recht, geschillenArtikel 16 – Algemeen
Artikel 17 – Identiteit van de ondernemer


Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten.b. Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijk als elektronisch, die tussen Lichér installatietechniek en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.c. Producten en diensten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).d. Opdrachtbevestiging: een door Lichér installatietechniek verstrekte, schriftelijke verklaring dat een overeenkomst is afgesloten met de opdrachtgever.
 
Artikel 2 – Aanbiedingen, overeenkomst
a. Het uitbrengen van een prijsopgave verplicht Lichér installatietechniek niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
b. Aanbiedingen van Lichér installatietechniek zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking(en) worden aanvaard.
c. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Lichér installatietechniek kunnen zowel schriftelijk als elektronisch worden aangegaan.
d. Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze wijzingen en/of aanvullingen schriftelijk zijn vastgelegd in een separate overeenkomst.
e. Alle opgaven door Lichér installatietechniek van specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan. Lichér installatietechniek kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen
 
Artikel 3 – Prijzen, tarieven
a. Alle prijzen en tarieven van Lichér installatietechniek zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere door een overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
b. De door Lichér installatietechniek opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
c. Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d. Indien tussen Lichér installatietechniek en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, zullen de dan geldende prijzen, tarieven en/of nacalculatie gelden.
e. Een als schatting opgegeven prijs is niet bindend.
 
Artikel 4 – Prijs-, tariefswijzigingen
a. Lichér installatietechniek is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn.
b. Lichér installatietechniek kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen uitsluitend geldend voor de betreffende overeenkomst.

Artikel 5 – Betaling
a. De opdrachtgever zal de hem krachtens de overeenkomst in rekening gebrachte bedragen, direct aan Lichér installatietechniek betalen, zonder zich op enige korting, verrekening en/of opschorting te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De bedragen dienen contant aan de chauffeur van Lichér installatietechniek te worden voldaan, dan wel per bank via factuur aan Lichér installatietechniek te worden voldaan.
b. Lichér installatietechniek is gerechtigd bij een overeengekomen prestatie in gedeelten, na (op)levering van ieder gedeelte, dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten voor de gehele overeenkomst kunnen door Lichér installatietechniek ook in één keer in rekening worden gebracht.
c. Bij niet contante betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Lichér installatietechniek op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d. Bij het niet of niet volledig betalen van een factuur volgt geen garantie op het product en of dienst wat verleend is door Lichér installatietechniek aan de klant , dit geld ook in het geval er geen administratiekosten worden voldaan bij het niet op tijd betalen en of in de aangegeven periode het factuurbedrag niet te voldoen , zegge zeven euro vijftig per herinnering. 
e.Bij een niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen verhogingen van administratiekosten a € 7,50 ,- euro per verhoging ( maximaal 3), gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van vijfendertig Euro , verder worden de wettelijke rentes voor Handel/niet Handeltransacties in rekening gebracht na een periode van 30 dagen na factuurdatum.
f. Bij het verzuimen van betaling bij service opdrachten en/of installatie volgt de risico van afsluiting en/ of het non actief stellen van het systeem , na volledige betaling inclusief eventuele extra kosten als bedoeld in lid 5(e) en kosten voor het ingebruikstelling van het systeem  , wordt het systeem weer in gebruik gesteld.
 
Artikel 6 – Levering
a. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar Lichér installatietechniek haar bedrijf uitoefent.
b. Lichér installatietechniek is niet gehouden in gedeelten producten te leveren.
c. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim te zijn, indien hij niet meewerkt aan de totstandkoming van één of meer te leveren producten en/of de te leveren producten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.
d. Iedere levering door Lichér installatietechniek aan de opdrachtgever waarbij het auteursrecht wordt overgedragen, geschiedt onder voorbehoud van eigendom, totdat de opdrachtgever aan al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst gehouden is, met inbegrip van rente en kosten.
e. Indien vervoer of transmissie van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever draagt de risico van het transport. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en/of andere netwerken en daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 
Artikel 7 – Leveringstermijn
a. Een door Lichér installatietechniek opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatieve strekking. Lichér installatietechniek is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
b. De binding van Lichér installatietechniek aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever één of meer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen.
c. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Lichér installatietechniek gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken, ook indien hiervoor door de opdrachtgever activiteiten buiten de normale kantooruren ontplooid dienen te worden.
d. Bij niet naleving van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Lichér installatietechniek nodig is. Lichér installatietechniek is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toegekomen rechten, bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim herstelt. Daarna zal Lichér installatietechniek de overeenkomst binnen redelijke termijn uitvoeren.
e. Annulering van onze diensten en of installatie dienen tenminste 3 werkdagen voor de datum van afspraak schriftelijk bekend gemaakt te worden , indien deze termijn niet word aangehouden behoud Lichér installatietechniek het recht om de klant 10 % van het totaalbedrag in rekening te brengen tenzij anders overeengekomen .
f. Bij annulering ter plaatse of niet thuis tijdens de afgesproken dag berekenen wij tenminste € 65,00 euro voorrijkosten inclusief btw tenzij anders overeengekomen. 


Artikel 8 – Inspectie, klachten en garantie

a. De opdrachtgever is verplicht om met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Lichér installatietechniek de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Lichér installatietechniek er terstond, doch uiterlijk binnen tien dagen, schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
b. Lichér installatietechniek is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie in plaats van een eerdere prestatie te stellen.
c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek en/of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
d. De prestatie van Lichér installatietechniek geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld.
e. Lichér installatietechniek is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of teksten of materialen of informatiedragers die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
f. Lichér installatietechniek geeft standaard 2 t/m 5 jaar garantie op airco`s en systemen die geinstalleerd zijn door Lichér installatietechniek, enkel op printplaten gelden afwijkende periodes van 2 jaren en op afstandsbedieningen 12 maanden, Bij verkoop van een systeem en excl montage van een systeem geeft Lichér installatietechniek geen garantie mits anders is overeen gekomen en het systeem is gemonteerd door een F-gassen erkende monteur. Lichér installatietechniek geeft standaard 6 maanden volledige garantie op zijn installatie, service kosten en voorrijkosten mits het systeem is aangekocht bij Lichér installatietechniek.
G. Lichér installatietechniek geeft standaard 3 maanden garantie op werkzaamheden die worden verricht aan elders gekochte systemen en of systemen die verkocht zijn voor zelf installatie, hieronder word verstaan de ingebruikstelling, vacumeren en monteren van het systeem. Lichér installatietechniek geeft geen garantie op het onderhoud van uw systeem, Onderhoud werkt preventief en voorkomt vaak grote problemen maar bied geen garantie voor het uitblijven van andere defecten die plots kunnen ontstaan.
H. Indien een apparaat defect aankomt en er wordt met de klantenservice van Lichér installatietechniek overeengekomen dat het apparaat terug gezonden mag worden, kan dit enkel en alleen via correct vervoer in de originele doos geschieden.
I. Bij producten met een garantieperiode langer dan 1 jaar is het verplicht deze tenminste 1 maal per jaar van onderhoud te voorzien vanaf de aankoop datum, indien het systeem defect raakt in de garantieperiode na 1 jaar en deze is niet van onderhoud voorzien vervalt de garantie .
J. Op de accessoires van een airco systeem zoals condens pompen en afstandsbedieningen gelden een beperkte garantieduur van 3 maanden.Het vlotter gedeelte van de condens pomp hoort regelmatig verschoont te worden , bij het nalaten van het reinigen van de vlotter kan de pomp stuk gaan . De afstandsbediening heeft een grote kans op stoot , val en waterschade hierdoor kan de afstandsbediening direct stuk gaan .
K. Facturen op rekening : Reclamaties worden enkel schriftelijk en binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur in ontvangst genomen en behandeld, reclamaties na deze periode zijn geen reden voor uitstel van de betalingstermijn.   
L. Klachten die gemeld worden en op locatie ongegrond verklaard worden brengen kosten met zich mee, er word een standaard voorrijtarief in rekening gebracht en de tijd voor het onderzoek. Service binnen de gestelde garantietermijn die gegrond zijn worden uiteraard niet in rekening gebracht.
M. In bedrijfstelling van de airco systemen dient door een F-gassen gecertificeerd bedrijf te worden gedaan.


Artikel 9 – Inhoud en wijzigingen overeenkomst
a. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van een overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Lichér installatietechniek niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen.

Artikel 10 – Auteursrechten, intellectueel eigendom
a. De opdrachtgever garandeert Lichér installatietechniek dat met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die Lichér installatietechniek en/of derden kunnen doen gelden krachtens de geldende auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Lichér installatietechniek zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.

Artikel 11 – Overmacht
a. Indien Lichér installatietechniek door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.b. Indien de overmachttoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de opdrachtgever als Lichér installatietechniek het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.c. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.d. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Lichér installatietechniek onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lichér installatietechniek kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Lichér installatietechniek uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.b. Lichér installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
c. Lichér installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade tijdens of na installatie en levering die ontstaat door het niet goed functioneren van het geleverd product en of dienst , dit valt in zijn geheel als risico voor de afnemer .d. Lichér installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade door het niet goed functioneren van het geleverd product en of dienst , dit valt in zijn geheel als risico voor de afnemer .e. De opdrachtgever vrijwaart Lichér installatietechniek uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
f. Afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten
 
Artikel 13 – Ontbinding van de overeenkomst, verzuim
a. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden van Lichér installatietechniek voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Lichér installatietechniek gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.b. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Lichér installatietechniek de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is Lichér installatietechniek gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.
 
Artikel 14 – Overdracht van rechten en verplichtingen
a. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichér installatietechniekb. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichér installatietechniek
 
Artikel 15 – Toepassing recht, geschillen
a. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Lichér installatietechniek gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.b. Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar, met dien verstande dat Lichér installatietechniek het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges.

Artikel 16 – Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Lichér installatietechniek gesloten overeenkomsten.b. De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.
 
Artikel 17 – Identiteit van de ondernemer
Lichér installatietechniek
Adres: Egelskoog 19 1822 BM Alkmaar
T: 072-5117402
BTW-nr: 810363938B01
KvK-nr: 37011253
E-mailadres: service@Lichér.nl

Privacy

Licher installatietechniek, in Alkmaar 1822BM beverkoog 19, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven is in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.licher.nl

De afdeling management is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Licher.nl

Te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lichér installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lichér installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Lichér installatietechniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Lichér installatietechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lichér installatietechniek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lichér installatietechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Voor alle bestellingen en facturen hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Uw gegevens blijven in ons klantregister systeem om u een klantgerichte service te kunnen bieden.
Mocht u uw gegevens uit onze systemen willen laten verwijderen kunt u uw Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. u kunt verder op in deze verklaring lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lichér installatietechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lichér installatietechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Lichér installatietechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lichér installatietechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Lichér installatietechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lichér installatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Contactgegevens

Licher installatietechniek
Beverkoog 19
1822 BM Alkmaar
[email protected]
072-5117402